Privacyverklaring

 

Huygens Academy is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring.

Contactgegevens: www.huygensacademy.nl, Mevr. M. Huygens: +316 10 195 088. Zij is te bereiken via info@huygensacademy.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Huygens Academy verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • BIG nummer

 • Specialisatie

 • Werkgever

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en onze diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@huygensacademy.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Huygens Academy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw inschrijving met als doel deelname aan één van onze nascholingen of congressen

 • Het afhandelen van uw betaling

 • Opname in presentielijsten, deelnemerslijsten, badges en eventueel overige cursusmaterialen

 • Invoeren accreditatiepunten

 • Verzenden van onze nieuwsbrieven, brochures en overige correspondentie met u

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • U te informeren over wijzigingen in uw deelname aan onze nascholingen en congressen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Huygens Academy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Huygens Academy) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Huygens Academy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn tot 5 jaar na uw laatste deelname of zoveel korter indien u aangegeven heeft dat u niet meer deel wilt nemen aan onze nascholingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Huygens Academy verstrekt gegevens aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld voor uw kamerreservering of het invoeren van uw accreditatiepunten. Wij kunnen niet garanderen dat derden op dezelfde manier met uw gegevens omgaan als wij. Zij kunnen een andere privacyverklaring hebben. Wij kunnen hier niet aansprakelijk voor worden gesteld of op enige manier voor verantwoordelijk  worden gehouden.

Wij maken bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Via deze cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Wij verzamelen geen persoons- of andere gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Huygens Academy en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@huygensacademy.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Huygens Academy wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Huygens Academy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@huygensacademy.nl

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt, in ieder geval op de website en/of via een mailing. De laatste versie van deze Privacyverklaring is van 1 september 2023.