Klachtenregeling

Huygens Academy doet haar uiterste best om alle nascholingen, congressen en cursussen naar ieders wens te laten verlopen. Heeft u toch een klacht? Volg dan de onderstaande procedure voor het indienen van uw klacht.

Procedure

In eerste instantie kunt u uw klacht direct op de cursuslocatie bespreken met de aanwezige leden van de organisatie. Kleine klachten, zoals logistieke klachten of nalatigheden, kunnen dan direct worden behandeld en opgelost.

Wilt u (pas) na afloop van de nascholing, cursus of het congres een klacht indienen? Deze dient binnen 4 weken per mail verstuurd te worden naar de Huygens Academy t.a.v. Mevr. M. Huygens: info@huygensacademy.nl.

Klachtafhandeling

Na ontvangst wordt de klacht geregistreerd en doorgenomen. U krijgt binnen 7 werkdagen een bevestiging van ontvangst van de klacht. Mogelijk nodigt de klachtenfunctionaris u uit voor overleg. Indien nodig wordt er contact opgenomen met interne betrokkenen. De klachtenfunctionaris zal, eventueel in overleg met de directie, de klacht beoordelen.

Uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de klacht zult u het oordeel van de klachtenfunctionaris ontvangen. Indien er meer tijd nodig is, zult u daarvan op de hoogte gebracht worden, met daarbij een geschatte tijd voor de afronding.

Het antwoord kan een voorstel voor verbetering bevatten, maar ook een afwijzing van de klacht als deze niet bewezen kan worden of niet toegerekend kan worden aan de organisatie.

Na het oordeel beschouwt de klachtenfunctionaris de klacht als afgedaan en registreert dit in het klachtenregister. De klacht wordt voor tenminste 2 jaar bewaard.

Tegen de uitspraak van de klacht kan beroep worden aangetekend. Neem in dit geval contact op met de klachtenfunctionaris. Deze neemt contact op met een mediator. De mediator stuurt de klacht en bijbehorende documentatie en correspondentie op. Beroepsverzoeken worden doorgestuurd naar:

Mevrouw S.J.P. Hilhorst via sylviahilhorst@gmail.com

Deze persoon is onafhankelijk en niet gebonden aan de organisatie. Als u niet akkoord bent met de keuze van deze persoon, dan wordt u in de gelegenheid gesteld een andere persoon of ander instituut voor te stellen.

Basiscondities

Alle klachten worden door beide partijen vertrouwelijk behandeld. Beide partijen geven elkaar de gelegenheid tot hoor en wederhoor en houden tot de afhandeling de informatie of de voortgang vertrouwelijk voor niet betrokkenen. De (eind) beoordeling van de onpartijdige mediator of klachtencommissie is voor beide partijen bindend.

Klachten over fysieke schade vallende onder aansprakelijkheid of verzekering worden door een verzekeraar beoordeeld. Juridische klachten (civiel of strafrechtelijk) kunnen rechtstreeks met tussenkomst van juridische bijstand volgens landelijke wetgeving worden afgehandeld.

Huygens Academy, oktober 2023