Algemene voorwaarden

Aanbod van de nascholingen

Huygens Academy biedt nascholingen, congressen en workshops aan voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, klinisch geriaters, verpleegkundig specialisten, medisch specialisten, apothekers, AIOS en overige zorgprofessionals.

In het nascholingsaanbod waarborgt Huygens Academy innovatie, praktijkgerichtheid en actualiteit van een academisch niveau. Steeds wordt het op peil houden van het hoge niveau van de medische wereld in Nederland als invalshoek gekozen .

Ons nascholingsaanbod concentreert zich op de kerntaken van de medisch specialist en de medische zorg. Door een breed en divers netwerk binnen de medische wereld hebben wij toegang tot zeer ervaren specialisten en hoogleraren die voor ons doceren.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle nascholingen, congressen en workshops die door ons worden aangeboden. In expliciete gevallen is afwijking van deze algemene voorwaarden mogelijk indien en alleen als dit schriftelijk overeengekomen wordt met Huygens Academy.

Nakoming

Huygens Academy is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd is als gevolg van overmacht.

Bij onvoldoende deelname aan de nascholing of het congres zal dit uiterlijk 4 weken voor aanvang van de nascholing aan de deelnemers gecommuniceerd worden. Bij overmachtsituaties vooraf of tijdens het geven van de nascholing heeft Huygens Academy het recht deze te annuleren of naar een later tijdstip te verplaatsen. Indien doorgang of verplaatsing van de nascholing of het congres niet mogelijk is, worden reeds betaalde deelnamekosten minus de door de deelnemer afgenomen diensten en administratiekosten binnen dertig werkdagen gerestitueerd.

Accreditatie

Alle nascholingen zullen geaccrediteerd worden aangeboden.

Deelnamekosten

De deelnamekosten aan de nascholing of het congres zijn vrijgesteld van btw. Huygens Academy heeft het recht om haar deelnamekosten tussentijds te wijzigen, met dien verstande dat de op het moment van inschrijving geldende deelnamekosten wederzijds bindend zijn tussen aanbieder en deelnemer.

Bedenktermijn

Na het ontvangen van uw bevestiging van deelname aan de nascholing kunt u nog tot 14 dagen uw inschrijving ongedaan maken op basis van uw bedenkrecht. U hoeft dit niet toe te lichten. U dient dit voor deze tijd verstrijkt aan het opleidingsinstituut aan te geven. Eventueel al gedane betaling wordt zo spoedig mogelijk teruggestort. Daarna gelden de annuleringsvoorwaarden.

 

Betaling

Voor aanvang van de nascholing of het congres moeten de deelnamekosten volledig betaald zijn. Betaling aan Huygens Academy kan op twee manieren. Met iDEAL via de link in de e-mail met uw factuur of door overboeking naar de rekening van Huygens Academy onder vermelding van het factuurnummer.

Wij hanteren een standaard betalingstermijn van 28 dagen, tenzij de nascholing of het congres binnen de standaard betalingstermijn plaatsvindt. In dat geval dient er uiterlijk voor aanvang betaald te zijn.

Annuleringsvoorwaarden

Bij verhindering van deelname door de deelnemer kan een collega/vervanger in zijn/haar plaats deelnemen. Verhindering en/of vervanging van deelname dient direct aan Huygens Academy gemeld te worden.

Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de betreffende nascholing zal er € 75 administratiekosten in rekening worden gebracht.

Bij annulering tot 15 dagen voor aanvang van de betreffende nascholing zal 50% van de betaalde kosten in rekening worden gebracht.

Bij annulering van vijftien tot nul dagen voor aanvang van de betreffende nascholing zal 100% van de betaalde kosten in rekening worden gebracht.

Bij tussentijds stoppen van deelname aan de nascholing vindt geen restitutie van de kosten plaats. Bij eventuele betaling in termijnen dienen alle termijnen voor aanvang van de nascholing te zijn voldaan.

NB: Als er bij de nascholing of het congres ook via Huygens Academy een overnachting, verblijf of accomodatie is afgenomen, gelden daarvoor de annuleringsvoorwaarden van het betreffende hotel of park. Als annulering van de overnachting, accommodatie of het verblijf niet mogelijk is, kan men alsnog van de geboekte accommodatie gebruikmaken. Enkel annulering van het nascholings- of congresdeel is dan mogelijk en zal in overeenstemming met de bovenstaande regels worden verrekend.

Annuleringsverzekering

Deelnemers aan de nascholingen worden, indien van toepassing, geacht zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.

Copyright 

Op al het gebruikte lesmateriaal geldt het intellectuele eigendom van het instituut. De gebruikte, gedemonstreerde en uitgegeven materialen mogen niet worden vermenigvuldigd, niet worden vervreemd van de eigenaar of de naam van de eigenaar en niet uit het verband worden gehaald. Het mag tevens niet worden gebruik als lesmateriaal zonder toestemming van het instituut.

Vertrouwelijkheid

Alle informatie van of over de klant of de deelnemer die het instituut verneemt of observeert is voor zijn management, docenten of medewerkers vertrouwelijk en zal vertrouwelijk worden behandeld. Vertrouwelijk is als de deelnemer of de klant dit heeft meegedeeld of als uit de informatie blijkt dat het om vertrouwelijke zakelijke of persoonlijke informatie gaat.

Geschillen

Huygens Academy streeft naar langdurige relaties met haar deelnemers. Bij geschillen streven wij dan ook naar een oplossing binnen de annuleringsvoorwaarden. Mocht dit onverhoopt toch tot een geschil leiden, dan is op de overeenkomst tussen Huygens Academy en deelnemer uitsluitend Nederlands recht van toepassing.