Algemene voorwaarden

Aanbod van de nascholingen

Huygens Academy verplicht zich de overeengekomen nascholing naar beste vermogen uit te voeren.

In het nascholingsaanbod waarborgt Huygens Academy innovatie, praktijkgerichtheid, en actualiteit van een academisch niveau. Steeds wordt als invalshoek gekozen het op peil houden van het hoge niveau van de medische wereld in Nederland.

Ons nascholingsaanbod concentreert zich op de kerntaken van de medische professional en de medische zorg. Door een breed en divers netwerk binnen de medische wereld hebben wij toegang tot zeer ervaren specialisten en hoogleraren die voor ons doceren.

Nakoming/ overmacht

Huygens Academy is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd is als gevolg van overmacht.

Bij onvoldoende deelname aan de nascholing zal dit uiterlijk 4 weken voor aanvang van de nascholing aan de deelnemers gecommuniceerd worden. Bij overmachtsituaties vooraf of tijdens het geven van de nascholing heeft Huygens Academy het recht deze te annuleren of naar een later tijdstip te verplaatsen. Eventueel reeds betaalde deelnamekosten worden binnen dertig werkdagen gerestitueerd indien doorgang of verplaatsing van de nascholing niet mogelijk is.

Accreditatie

Alle nascholingen zullen geaccrediteerd worden aangeboden.

Vertrouwelijkheid

Huygens Academy zal zich, ten aanzien van het gebruik van voor de nascholing verstrekte of ter kennis gekomen informatie die zorgvuldigheid betrachten, die voortvloeit uit de Wet bescherming persoonsgegevens en relevante wetgeving.

Betaling

Betaling aan Huygens Academy kan op twee manieren. Met IDeal via de link in de email met uw factuur of door overboeking naar de rekening van Huygens Academy. In beide gevallen dient u uiterlijk 28 dagen, zie devervaldatum op uw factuur, voor aanvang van uw nascholing het verschuldigde bedrag aan ons voldaan te hebben.

Annulering

Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de betreffende nascholing zal er € 50,- annuleringskosten in rekening worden gebracht.

Bij annulering tot 15 dagen voor aanvang van de betreffende nascholing zal 50% van de betaalde kosten in rekening worden gebracht.

Bij annulering van vijftien tot nul dagen voor aanvang van de betreffende nascholing zal 100% van de betaalde kosten in rekening worden gebracht.

Bij tussentijds stoppen van deelname aan de nascholing vindt geen restitutie van de kosten plaats. Bij eventuele betaling in termijnen dienen alle termijnen voor aanvang van de nascholing te zijn voldaan.

Annuleringsverzekering

Deelnemers aan de nascholingen worden geacht zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.

Vervanging

Bij verhindering van de deelnemer kan een vervanger de plaats innemen. Verhindering en/of vervanging van deelname dient direct aan Huygens Academy gemeld te worden. Vervanging na het begin van een nascholing is niet toegestaan.

Prijzen

Huygens Academy heeft het recht om haar prijzen te wijzigen, met dien verstande dat na bevestiging van een nascholing de op het moment van bevestiging genoemde prijs zal blijven gelden, tenzij partijen op dit punt anders zijn overeengekomen.

Geschillen

Op alle overeenkomsten met Huygens Academy is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.